Poradnia onomastyczna

0
411

PORADNIA ONOMASTYCZNA

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom szerokiego grona osób bez przygotowania specjalistycznego, poszukujących informacji na temat pochodzenia i struktury swoich nazwisk, w dziale „Poradnia Onomastyczna” zamieszczać będziemy propozycje etymologiczne nazwisk proweniencji ukraińskiej lub polskiej, noszące znamiona interferencji polsko-ukraińskich.

(dane bibliograficzne zostały zamieszczone na dole strony)

Dział prowadzi Irena Mytnik

Zapraszamy do kontaktu: iwmytnik@uw.edu.pl

Antypa:im. Антип

Aszawulczuk: n.os. Асаула : ukr. асаула ‘oficer kozacki, asauł; adiutant atamana’Тим.

Bendiucha: ukr. бендюга ‘drąg, żerdź’ EСУМ

Bondarczuk: n. os. Бондар : ukr. бондарь ‘bednarz’ Тим.

Diaczyszyn: n. os. Дячиха : ukr. дяк ‘w kościele prawosławnym: pomocnik księdza; pisarz’ СУМ XVI–XVII

Guzdoła: ukr. ґудзола ‘ziemniak’ Грін.

Haraburda : ukr. гарабурда ‘naganiacz zwierząt pod­czas polowania’, por. n. os. Гарабу(р)да СУМ ХVI–XVII.

Hirycz: im. Гиря lub od гира, гиря ‘czupryna; nieostrzyżony człowiek’ СУМ XVI–XVII, гира ‘iron. głowa człowieka’ Аркушин 2000: І 89, por. Гиря Чучка 2011: 123–124.

Hnatyszyn: n. os. Гнатиха : Гнат, Ігнат

Homonczuk: n.os. Гомін : ukr. гомін ‘rozmowa; krzyk, hałas’ lub Гомонко : ukr. гомоніти ‘rozma­wiać; hałasować, krzyczeć’Грін.

Horbaczuk: n. os. Горбач :ukr. горбачъ ‘człowiek garbaty’, por. n. os. Горбачъ СУМ XVI–XVII)

Hunczycz: n.os. Гунька : ukr. гунька ‘przen. kobieta mówiąca niewyraźnie; rodz. wierzchnie­go okrycia’ Грін.

Husenko: n. os. Гусь :ukr. гусь ‘gęś, gąsior’СУМ XVI–XVII

Jakі­miszyn: n. os. Якимиха : Яким

Jewłaszowicz: im. Євлаш : Євлам­пій

Kaplewicz: n. os. Капля : ukr. капля ‘kropla’ Грін.

Kirdejewycz: n. os. Кирдей : gw. кирдей ‘człowiek z zadartym nosem; o człowieku niskim, niezgrabnym’ Єфименко 2003: 87–88) lub w związku z n. herbu Kierdej SEM VI 22.

Kireja: im. Кирей, Кирій

Klebanczuk: n. os. Клебан : ukr. кле­бан ‘pleban’ ССМ; kapelusz’ Грін.

Kolibuk: n. os. Коліба : ukr. коліба ‘szałas pastuchów; zimowe schronienie hucul­skich drwali’Грін.

Korniejczuk: im. Корнійко : Корній

Kosmenko:   Косма : im. Кузьма lub косма ‘kłębek; pasmo’ЕСУМ

Kudelczuk: n.os. Ку­деля :ukr. куделя ‘przędza’ Тим.; ‘wełna złej jakości’ Грін.; ką­dziel’ СУМlub Куделка : куделка ‘zdr. od куделя’ Тим., Куделька : куделька ‘ts.’ Грін.

Kuzmin:  im. Кузь­ма

Leciewicz: n.os. Лець : im. stukr. Глєбъ ССМ, por. Lec, Lecko ICh: 226, też od im.  Леон­тій, Олекса, Олексій.

Lewczuk: im. Левко : Лев, Леон

Ławryniszyn: n. os. Лавриниха : Лаврін, Лаврентій

Łukianczuk: im. Лук’янко : Лук’ян, Лукіян

Maksymiszyn: n. os. Максимиха : Максим

Meleszczuk: im. Мелешко : Ме­летій

Momot : ukr. момот ‘jąkała; człowiek, który mówi nie­wy­raźnie, burczy pod nosem’ Грін.

Mowczanczuk: n. os. Мовчан :ukr. мовчан ‘milczek’ Грін.

Nedwedczuk: n.os. Медвідь : ukr. мед­відь, ведмідь ’niedźwiedź’ lub ведмедчук, медведчук ‘mały niedź­wiedź’ЕСУМ

Nikiporczuk: im. Ни­ки­порко : Ни­ки­фор, Ни­чипіp

Ochrymowicz: im. Охрім

Olichwirczuk: im. Оли­хвір­ко : Олихвір, Оле­фір

Parfenowicz: im. Парфен, Парфеній.

Potapowicz: im. Потап

Poterucha : ukr. потеруха ‘starty tytoń, słoma i in; syfilis’ Грін.).

Puzyrkowicz:  n. os. Пузирко :ukr. пузирь ‘bańka; pę­cherz’ Грін.

Saban:  ukr. сабан ‘rodzaj pługa’ СУМ

Sachniuk: im. Сахно : Са­фо­ній, Софоній Керста 1984: 126, 136

Saczok:  im. Сачок : Ісак, Сакій)

Seń:  im. Сень : Семен

Seredyn: n. os. Середа : сєрєда ‘środa’ССМ

Skowo­rodka: ukr.  сковорідка ‘mała patelnia’ Грін.

Sudryn: n. os. Шудра : ukr. шудра ‘nałożnica’ Грін.

Suprunczuk: im. Супрунко, Супрунець : Супрун

Sydorec: im. Сидорець :Сидір

Szafraniuk: n.os. Szafran : szafran ‘przyprawa ze sprosz­­kowanych znamion krokusa’ SEM I 298

Szapował : ukr. шаповалъ ‘rzemieślnik trudniący się spilśnianiem, folowaniem tkaniny, folusznik; wyra­biający czapki z filcu’ Тим.

Szapranczuk: n. os. Шапран :ukr. шапран ‘szafran’ Грін.

Tara­szczuk: im. Тарасько, Тараш­ко : Тарас

Terech: im. Терех :Терентій

Tetera:  ukr. те­те­ра ‘cietrzew i in.’ Грін.

Ty­szczy­szyn: n. os. Тищиха : Тишко : Тихін, Тихон

Tywun: ukr. тивунъ ‘urzędnik ziemski w Wielkim Księstwie Litew­skim; zarządca majątku biskupa’ CCM.

Weremijczuk: im. Веремійко,Веремійцьо : Веремій

Weremko: im. Веремко :Веремій

We­reszczaka:  ukr. вере­щака ‘krzykacz’ СУМ ХVІ–ХVІІ, por. n. os. Верещака ССМ

Weryha: ukr. верига ‘łańcuch, kajdany’ СУМ ХVІ–ХVІІ, por. n. os. Вєрига ССМ

Wołanik: im. złoż. Во­лан : Волимиръ Фаріон 2001: 160

Wołoszczuk: Во­лос(ко) Волос – ‘imienia bóstwa opiekującego się bydłem i handlem’ Чучка 2005 : 123, też od im. złoż. Воло­димир Осташ 2005: 137 lub od im. Влас, Улас, Власій ТСУІ.

Zahrebelny: ukr. загребельний ‘znajdujący się za groblą’ Грін.

Zariczny: ukr. зарічний ‘znajdujący się za rze­ką’ Грін.

Zarubicz: n.os. Заруб(а) : ukr. заруб ‘nacięcie, wyrąb’Грін., por. n. os. Зарубичь ССМ

BIBLIOGRAFIA

ICh – M. Malec, Imiona chrześcijańskie w średniowiecznej Polsce, Kraków 1994.

Аркушин 2000 – Аркушин Г., Словник західнополіських говірок, т. І–ІІ, Луцьк.

Грін. – Грінченко Б., Словарь української мови, т. І–ІV, Київ 1907–1909.                                                                                                         

ЕСУМ – Етимологічний словник української мови,red. О. С. Мельничук i in., т. І–ІV, Київ 1982–2004.

Осташ 2005 – Осташ Р. I., Українські особові імена середини XVІІ століття як об’єкт лексикографії. 3, „Студії з ономастики та етимології”, Київ, с. 120–144.

ССМ – Словник староукраїнської мови ХІV–ХV ст.,red. Л. Л. Гумецькa, І. М. Гринчишин, т. І–ІІ, Київ 1977–1978.

СУМ – Словник української мови, red. А. А. Бурячoк i in., т. І–ХІ, Kиїв 1970–1980.

СУМ ХVІ–ХVІІ – Словник української мови ХVІ–ХVІІ ст.. red. Д. Г. Грин­чи­шин i in., вип. 1–11, Львів 1994–2004.

Тим. – Тимченко Є., Матеріали до словника писемної та книжної україн­ської мови ХV–ХVІІІ ст.,кн. 1–2, Київ 2003.

ТСУІ – Трійняк І. І., Cловник українських імен,Київ 2005.

Фаріон 2001 – Фаріон І., Українські прізвищеві назви прикарпатської Львів­щини кін. XVІІІ – поч. ХІХ ст. з етимологічним словником, Львів.

Чучка 2005 – Чучка П., Прізвища закарпатських українців. Історико-ети­мо­логічний словник, Львів.

Чучка 2011 – Чучка П., Слов’янські особові імена українців, Ужгород

NAPISZ KOMENTARZ

Napisz komentarz!
Wpisz swoje imię